Informacja dla najemców lokali użytkowych w związku ze zmianami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, określone w niżej wymienionych Uchwałach Rady Miejskiej Cieszyna:

- Nr XXII/259/20 z dnia 29 października 2020r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Nr XXII/258/20 z dnia 29 października 2020r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

- Nr XVIII/199/20 z dnia 28 maja 2020r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

 

 

Zgodnie z §5 Uchwały Nr XII/259/20 Rady Miejskiej Cieszyna zmianie ulegnie sposób zgłoszenia odpadów komunalnych. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w lokalach użytkowych będą odbierane wyłącznie w workach o pojemności 120 litrów. Worki z odpadami segregowanymi będą odbierane wyłącznie w ilościach wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady zmieszane nadal będą odbierane w ilości zadeklarowanych przez Państwo pojemnikach.

 

W związku z tym prosimy o niezwłoczne, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2021 roku przesłanie informacji do ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. w sprawie określenia ilości worków z odpadami segregowanymi do odbioru z wynajmowanego przez Państwo lokalu użytkowego, jaka ma być wykazana w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Zmianie ulegnie również częstotliwość odbiorów odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Odpady będą odbierane z częstotliwością wskazaną w deklaracji z zastrzeżeniem, zgodnie z §3 ust. 1 lit. C uchwały Nr XXII/259/20 Rady Miejskiej Cieszyna, że nie powinno dojść do przepełnienia pojemników oraz rozkładu zgromadzonych w odpadów – nie rzadziej niż raz na miesiąc, w przypadku pojemnika o pojemności 55 litrów lub 60 litrów – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
W związku z powyższym w przypadku zgłoszonych pojemników o pojemności 55 litrów lub 60 litrów 1 raz na miesiąc, zostanie wykazana w deklaracji częstotliwość odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

 

Zmianie ulegną stawki opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

 

Szczegóły w informacji poniżej: