Informacja dla osób mających problemy z regulowaniem należności czynszowych

 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. informuje, że osoby które mają problemy z regulowaniem należności czynszowych w obecnej wysokości, z uwagi na fakt że ich lokale mieszkalne są za duże w stosunku do ich potrzeb i możliwości finansowych, mogą skorzystać z procedury zamiany lokalu na inny, mniejszy.

Druki wniosków o zamianę lokalu można pobrać w Dziale Gospodarki Lokalami ZBM w Cieszynie, ul. Liburna nr 2a I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Wypełnione wnioski należy składać przed upływem wyznaczonego terminu ostatecznego do zapłaty, tj. przed wypowiedzeniem umowy najmu.

O kolejności umieszczenia wniosku na liście zamian decyduje data wpływu kompletnego wniosku.

Realizacja wniosków z roku następnego rozpoczyna się po zrealizowaniu wszystkich wniosków z roku poprzedniego.

Dwukrotna odmowa objęcia zaproponowanego lokalu niezależnie od przyczyny takiej odmowy powoduje automatyczne skreślenie z listy osób oczekujących na zamianę lokalu mieszkalnego I stopnia, z tego powodu, że takie działanie narusza zasady współżycia społecznego przez niezasadne pozbawienie innych osób znajdujących się na dalszych pozycjach listy niezwłocznego zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych.