INFORMACJA DO WSZYSTKICH ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY

 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. uprzejmie przypomina, że przepisy art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane nakładają na właściciela lub zarządcę obowiązek poddawania obiektów budowlanych następującym rodzajom kontroli ich stanu technicznego:

kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na rok (tzw. przeglądy roczne) obejmującym

- elementy budynku, budowle i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- instalacje gazowe,

- przewody kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),

kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej raz na pięć lat (tzw. przeglądy pięcioletnie) obejmującym

- stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

- badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej,

kontrolom okresowym wykonywanym co najmniej dwa razy w roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych (tzw. przeglądy półroczne)

kontrolom bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

kontrolom stanu technicznego kotłów,

kontrolom urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywanych co najmniej raz na pięć lat,

jednorazowej kontroli instalacji grzewczej z kotłem.

 

Kontrole opisane wyżej mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Autor:1