Polityka Prywatności

 

Celem niniejszego artykułu jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn – pełniącym w niżej opisanym zakresie rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej”Administrator”, „ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.”) w sposób zrozumiały, prosty i przejrzysty. Podane informacje są zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”)

 

ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: oliwia.sosin@zbm.cieszyn.pl w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych

 

ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umów ( art.6 ust.1 lit. b RODO) oraz do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami. Ponadto ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zdarza się również, że przetwarzanie danych osobowych oparte jest na prawnie uzasadnionych interesach administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w ramach udzielania odpowiedzi organom władzy publicznej. W pozostałych kwestiach podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielenie przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania i zawarcia umów. W przypadku gdy dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. przede wszystkim imienia, nazwiska, adres zamieszkania, nazwy firmy, danych kontaktowych jak e-mail, czy nr telefonu i innych danych wyłącznie potrzebnych do wykonania i zawarcia umowy , jest publiczne dostępne źródło (KRS, CEIDG).

 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o może przekazywań Państwa dane osobowe innym odbiorcom w celu realizacji umowy, oraz gdy okazuje się to niezbędne w procesie zarządzania nieruchomościami oraz w sytuacjach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:

  • kancelarie radców prawnych,

  • organy władzy publicznej,

  • podmioty realizujące działania na rzecz ZBM Sp. z o.o. na mocy odrębnych umów.

 

Aby dane osobowe były odpowiednio chronione przysługuje Państwu prawo do :

  • dostępu do swoich danych, a także prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia,

  • wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Jako Administrator nie stosujemy w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym dotyczących profilowania.

 

ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. nie będzie przekazywać uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 

Okres przetwarzania danych osobowych przez administratora, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od uregulowań wynikających z przepisów prawa , a także zgód i innych oświadczeń.

Autor:1