Sprawdź czy możesz ubiegać się o obniżkę czynszu!!!

Zgodnie z polityką czynszową obowiązującą w gminie Cieszyn, która zawarta jest w Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn, stawki czynszu podwyższane są corocznie do 8%, jednak nie mniej niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za 12 poprzedzających zarządzenie o podwyżce.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/169/12 Rady Miejskiej Cieszyna podjętą dnia 26 stycznia 2012 roku istnieje możliwość zastosowania obniżek stawek czynszowych w stosunku do osób z niskimi dochodami.

 

1) Dla osób, których dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

a) 150 % najniższej emerytury, w przypadku osób samotnych, tj. 1.544,70 zł

b) 100 % najniższej emerytury, w przypadku rodzin, tj. 1.029,80 zł

obniżka do 30 %.

2) Dla osób, których dochód na członka gospodarstwa domowego mieści się w granicach:

a) powyżej 150 % do 200 % włącznie najniższej emerytury, w przypadku osób samotnych, tj. 1.544,071 -2.059,60 zł

b) powyżej 100 % do 140 % włącznie najniższej emerytury, w przypadku rodzin, tj. 1.029,81 -1441,72 zł

obniżka do 25 %.

3) Dla osób, których dochód na członka gospodarstwa domowego mieści się w granicach:

a) powyżej 200 % do 250 % włącznie najniższej emerytury, w przypadku osób samotnych, tj. 2.059,61- 2.574,50 zł

b) powyżej 140 % do 180 % włącznie najniższej emerytury, w przypadku rodzin, tj. 1.441,73 -1.853,64.zł

obniżka do 20 %.

  

* Podane wyżej wysokości dochodu mogą ulec zmianie w związku z waloryzacją najniższej emerytury ustalanej przez Prezesa ZUS

 

5) Obniżki stawek czynszowych, o których mowa wyżej, będą stosowane wyłącznie w przypadku nie posiadania zaległości w opłatach za najem lokalu lub zawarcia porozumienia o spłacie zadłużenia

 

*UWAGA: Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

 

I. Osoba starająca się o obniżkę składa następujące dokumenty:

  1. wniosek o udzielenie obniżki,*

  2. deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego wraz z następującymi zaświadczeniami:*

a) zaświadczenie od pracodawcy, *(dochód z 3 ostatnich miesięcy)

b) zaświadczenie o wysokości renty/emerytury/zasiłku przedemerytalnego z ZUS-u, (dochód z 3 ostatnich miesięcy)

c) zaświadczenie z Urzędu Pracy o uprawnieniach do zasiłku dla bezrobotnych, (dochód z 3 ostatnich miesięcy)

d) osoby prowadzące działalność gospodarczą:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów

  1. oświadczenie o źródłach dochodu każdego członka rodziny *

*na drukach pobranych w ZBM

 

II. Obniżki udziela się na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 12-sto miesięczne pod warunkiem złożenia kolejnego wniosku i dalszego istnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie obniżki.

1. Nie złożenie wniosku wraz z deklaracją i wymaganymi zaświadczeniami w terminie 30 dni przed upływem okresu dotychczasowej obniżki spowoduje odstąpienie od jej stosowania i zostanie naliczona stawka czynszu zgodnie z obowiązującą tabelą.

 

III. W celu skorzystania z obniżki od pierwszego dnia danego miesiąca, wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego, przy czym osoby ubiegające się o obniżkę od 1 kwietnia 2018 roku zobowiązane są składać dokumenty od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 28 lutego 2018 roku w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 2a.(Druki dokumentów można pobierać w Dziale Finansowo – Księgowym , ul. Liburnia 2a, I piętro, pokój nr 17, tel. (033)8513360 lub na stronach internetowych BIP i ZBM)

 

IV. Nie udziela się obniżki jeżeli nie złożono wszystkich wymaganych dokumentów.

 

V. Wynajmujący ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy i odstąpić od obniżki w przypadku stwierdzenia rażącej dysproporcji między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym.

 

VI. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200 % kwoty nienależnie obniżonego czynszu.

 

VII. Rozstrzygnięcie wniosku następuje w formie pisemnej.

 

 Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.

Prezes Zarządu mgr Elżbieta Domagała