Polityka Prywatności Cookies

3 marca 2022

Celem niniejszego artykułu jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn – pełniącym w niżej opisanym zakresie rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej”Administrator”, „ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.”) w sposób zrozumiały, prosty i przejrzysty. Podane informacje są zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”)

ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: oliwia.sosin@zbm.cieszyn.pl w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych

ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umów ( art.6 ust.1 lit. b RODO) oraz do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami. Ponadto ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zdarza się również, że przetwarzanie danych osobowych oparte jest na prawnie uzasadnionych interesach administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w ramach udzielania odpowiedzi organom władzy publicznej. W pozostałych kwestiach podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielenie przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania i zawarcia umów. W przypadku gdy dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. przede wszystkim imienia, nazwiska, adres zamieszkania, nazwy firmy, danych kontaktowych jak e-mail, czy nr telefonu i innych danych wyłącznie potrzebnych do wykonania i zawarcia umowy , jest publiczne dostępne źródło (KRS, CEIDG).

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o może przekazywań Państwa dane osobowe innym odbiorcom w celu realizacji umowy, oraz gdy okazuje się to niezbędne w procesie zarządzania nieruchomościami oraz w sytuacjach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:

 • kancelarie radców prawnych,
 • organy władzy publicznej,
 • podmioty realizujące działania na rzecz ZBM Sp. z o.o. na mocy odrębnych umów.

Aby dane osobowe były odpowiednio chronione przysługuje Państwu prawo do :

 • dostępu do swoich danych, a także prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia,
 • wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Jako Administrator nie stosujemy w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym dotyczących profilowania.

ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. nie będzie przekazywać uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania danych osobowych przez administratora, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od uregulowań wynikających z przepisów prawa , a także zgód i innych oświadczeń.

Polityka prywatności Cookies i wykorzystywanie plików Cookies w serwisach internetowych Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony internetowej Spółki. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Spółki. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Odnośniki do innych stron

Serwis Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp.z o.o. zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o,.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Firefox Mozilla
 • Opera
 • Safari

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej