Pomieszczenia tymczasowe

18 marca 2022

Pomieszczenie tymczasowe przysługuje osobie, której sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu mieszkalnego nie przyznał prawa do lokalu socjalnego.

Pomieszczenie tymczasowe jest to pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane.

Umowę najmu pomieszczenia tymczasowego zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W mieszkaniowym zasobie gminy Cieszyn znajduje się obecnie 14 pomieszczeń tymczasowych.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej