RODO klauzula informacyjna do umowy najmu lokalu mieszkalnego

3 marca 2022

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych .

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 25 60, NIP: 548-248-05-08, REGON: 240404177
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych , a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: oliwia.sosin@zbm.cieszyn.pl, lub telefonicznie pod numer 338513360.
  3. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego/lokalu socjalnego/ tymczasowego pomieszczenia należącego do mieszkaniowego zasobu gminy Cieszyn oraz realizacją związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych.
  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:a) wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c)RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne, w zakresie jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepisy prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych może być uniemożliwienie Administratorowi realizacji celów wskazanych w pkt. 4.
  2. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom, tj.:a) organom władzy publicznej,b) jednostkom budżetowym Gminy (m.in. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej),c) jednostkom administracji rządowej i samorządowej( w tym urzędowi oraz starostwu powiatowemu),d) sądom i organom ścigania (policja, prokuratura),e) wspólnotom mieszkaniowym,f) podmioty świadczącym na rzecz Administratora w związku z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych usługi księgowe, doradcze (min. Kancelaria Radcy Prawnego) , windykacyjne, informatyczne .
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:a) przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania,b) w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,c)będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,b) prawo żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia ) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,c) prawo żądania usunięcia lub ograniczyć przetwarzania danych osobowych,d) prawo do przenoszenia danych osobowych.e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Przetwarzane dane nie podlega przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Przetwarzanie danych będzie odbywało się zarówno w formie papierowej jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej