RODO klauzula informacyjna do umowy

3 marca 2022

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych .

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 25 60, NIP: 548-248-05-08, REGON: 240404177
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych , a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: oliwia.sosin@zbm.cieszyn.pl, lub telefonicznie pod numer 338513360.
  3. Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przedmiotowej umowy.
  4. Dane osobowe mogą być przekazane:a) jednostkom administracji rządowej i samorządowej (w tym urzędowi oraz starostwu powiatowemu),b) wspólnotom mieszkaniowym,c) podmioty świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze (min. Kancelaria Radcy Prawnego) , windykacyjne, informatyczne.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:a) przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania,b) w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,c)będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych - art. 15 RODOb) zgodnie z art. 16 RODO - prawo żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia ) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,c) prawo żądania usunięcia (art. 17 RODO). Informujemy jednak, iż żądanie usunięcia danych osobowych możliwe jest wyłącznie w przypadku braku podstaw do ich przetwarzania,d) ograniczyć przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Przetwarzane dane nie podlega przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Przetwarzanie danych będzie odbywało się zarówno w formie papierowej jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej