Szanowni Mieszkańcy

17 marca 2022

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych lokatorów, informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia ZBM w zakresie realizacji inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji.
 
Uruchamiany program obejmuje wsparcie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w komunalnych budynkach administrowanych przez ZBM w Cieszynie Sp. z o.o., jak również gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem lokali usługowych. 

Podstawą udziału w programie jest złożenie do dnia 30.09.2021r. wniosku o udział w programie z zakresu ograniczenia niskiej emisji (wzór wniosku w załączeniu). Wsparcie ZBM dla osób biorących udział w programie będzie obejmowało zakresem wykonanie przez ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. :

- dokumentacji projektowej zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe z zastosowaniem kotła dwufunkcyjnego (kondensacyjnego),
- uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków,
- wykonanie uszczelnienia przewodu spalinowego do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania poprzez wprowadzenie do przewodu kominowego wkładu ze stali nierdzewnej,
- rozbiórka pieców kaflowych po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu zgody konserwatora zabytków.

Nabór wniosków prowadzony będzie cyklicznie w miarę posiadanych przez ZBM w Cieszynie  Sp. z o.o. środków finansowych, a wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu z zachowaniem pierwszeństwa dla lokali o dużej powierzchni użytkowej, w których piece na paliwo stałe są jedynym źródłem ogrzewania. 

Pierwszeństwo w skorzystaniu z programu będą mieli najemcy lokali mieszkalnych, którzy nie mają zaległości finansowych wobec ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.

Udzielenie wsparcia ZBM nastąpi na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy ZBM Sp. z o.o. a Najemcą, które będzie zawierać warunek zrealizowania zadania zgodnie z zapisami zawartego porozumienia, po przedstawieniu przez Najemcę dokumentów potwierdzających zakres oraz prawidłowość wykonanych prac, w tym kopii faktur. W planowanych instalacjach etażowych wymaga się zastosowania wyłącznie nowych materiałów i urządzeń. 

W programie wsparcia ZBM Sp. z o.o. mogą wziąć udział również Najemcy lokali mieszkalnych, którym przyznano dofinansowanie z UM Cieszyn na zakup kotła gazowego.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZBM lub przesyłać drogą pocztową na adres: ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. , ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn. Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną wysyłając dokument na adres : sekretariat@zbm.cieszyn.pl

Prezes Zarządu

ZBM w Cieszynie Sp. z o.o.
mgr Elżbieta Domagała


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej