Deklaracja dostępności

3 marca 2022

Wstęp deklaracji

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zbm.cieszyn.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-30

Status pod względem zgodności z ustawą

1. Strona została zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i zgodnie ze standardami sieciowymi.

2. Strona posiada następujące ułatwienia:

a) powiększenia wielkości liter na stronie
b) podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
c) mapa strony

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, zauważonych błędów lub nieprawidłowego działania funkcji serwisu, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zbm.cieszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 85 23 743. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli oraz dostępności korytarzy, schodów i windy

Biuro Obsługi Klienta – Liburnia 2a

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne dostosowane dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest od strony wjazdu na parking z ul. Liburnia. Do wejścia można dostać się wprost z terenu. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Bezpośrednio przy budynku znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jednokondygnacyjny, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód. Budynek posiada korytarz bez barier architektonicznych z dostępem do punktu obsługi klienta oraz toaletą w pełni przystosowaną do osób niepełnosprawnych.

Siedziba Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Liburnia 2a

Budynek posiada jedno czynne wejście główne od strony ul. Liburnia. Budynek posiada ponadto jedno nieudostępnione wejście techniczne od strony zaplecza. Do wejścia głównego prowadzącego na parter budynku można dostać się poprzez schody zewnętrzne przy których zamontowane są poręcze. Budynek nie jest wyposażony w windę zewnętrzną. Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Korytarze pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku konieczności skorzystania przez klienta z usług ZBM Sp. z o.o. zapewniona jest pełna obsługa klienta w Biurze Obsługi Klienta ZBM znajdującym się obok siedziby firmy dostępnym z ogólnodostępnego parkingu na którym jest wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynkach ZBM Sp. z o.o. nie ma pochylni, platform oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przy Biurze Obsługi Klienta przy ul. Liburnia 2a przy wjeździe na parking znajduje się wyznaczone i oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe miejsca parkingowe są ogólnodostępne.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do Biura Obsługi Klienta przy ul. Liburnia 2a w Cieszynie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Poczta elektroniczna - sekretariat@zbm.cieszyn.pl - na ten adres można przesłać prośbę o wyznaczenie terminu wizyty w Biurze Obsługi Klienta ZBM Sp. z o.o.

Faks - 33 85 13 363

Telefon - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnej, pod nr telefonu: 33 85 22 560.

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w ZBM Sp. z o.o. - mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą; w szczególnych przypadkach – doraźnie.

6. Uwagi końcowe

Na zlecenie spółki, w maju 2020 roku dla budynku będącego siedzibą Spółki oraz dla siedziby DAE zostały opracowane „Audyty dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Obecnie trwają analizy audytów oraz możliwości technicznych i finansowych działań mających na celu likwidację barier architektonicznych wskazanych w audycie.


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej