Sprawdźcie Państwo czy przysługuje Wam obniżka czynszu.

18 marca 2022

Sprawdź, czy spełniasz warunki, które pozwolą Ci na obniżenie stawki czynszu lokalu mieszkalnego.

Proponuje się obniżki w wysokości: 20%, 15%, 10%. System ten obejmuje szeroką grupę najemców, a wysokość obniżki uzależniona jest od dochodu gospodarstwa domowego.

Kto może skorzystać z obniżki ?

osoba, która:

  1. nie posiada zaległości w opłatach za najem lokalu mieszkalnego lub posiada zadłużenie, ale spłaca je w ratach w ramach zawartego porozumienia,
  2. spełnia kryteria dochodowe uprawniające do udzielenia obniżki,

Dochody gospodarstwa domowego ubiegające się o obniżkę nie może przekraczać kryteriów przedstawionych w tabeli

Wysokość obniżkiDochód gospodarstwa
osoba samotna:
Dochód gospodarstwa
rodzina:
20 %1 650,00 zł 1 100.00 zł
15%1 650,01 zł - 2 200,00 zł 1 100,01 zł – 1 540,00 zł
10% 2 200,01 zł - 2 750,00 zł1 540,01 zł – 1 980,00 zł

Pierwsza obniżka przysługuje po 12 miesiącach od dnia zawarcia umowy najmu, oczywiście pod warunkiem braku zaległości w opłatach za najem lokalu.

Aby uzyskać obniżkę niezbędne jest złożenie kompletu następujących dokumentów:

  • wniosek o udzielenie obniżki czynszu
  • deklarację o dochodach najemcy lokalu mieszkalnego i wszystkich członków gospodarstwa domowego (dochód za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku),
  • zaświadczenia zakładu pracy potwierdzające deklarowane, osiągnięte przez najemcę i wszystkich członków gospodarstwa domowego dochody,
  • w przypadku pobierania renty lub emerytury – zaświadczenie z ZUS o uzyskanym dochodzie za okres 3 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o uprawnieniu do zasiłku dla bezrobotnych (dochód z 3 ostatnich miesięcy)
  • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą :- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis z KRS,- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów.

Wzory dokumentów, oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: bip.um.cieszyn.pl => dział „Jednostki Organizacyjne” => zakładka „Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.”

a także w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. przy ul. Liburnia 2a Cieszynie.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o obniżkę które należy złożyć do 15-go dnia miesiąca, wraz z kompletem załączników należy składać w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp.z o.o , ul. Liburnia 2a, I piętro, pokój nr 17 (Dział Finansowo -Księgowy) tel. (033) 8513360.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.

Prezes Zarządu mgr Elżbieta Domagała


Galeria

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej